Agentura domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková

Dokumenty

Etický kodex
Práva uživatelů domácí péče
Pravidla pro uživatele domácí péče
Ceník výše úhrad pečovatelské služby
Žádost o zavedení pečovatelské služby
Metodika aktivizace seniorů
Ochrana osobních údajů
   

Kontakty

Email: lunakova.zuzana@tiscali.cz
Mobil: 603 555 813

Tel (sociální kancelář):
777 173 690

Tel (zdravotní kancelář):
608 536 192
Tel (Penzion BELLA):
608 214 740
Adresa:
Agentura domácí péče
Mgr. Zuzana Luňáková
Záhumenská 475
517 71 České Meziříčí
Mapka
   

Držitel certifikátu kvality

ADP ČR číslo: 54

IČO: 63213206
IČZ: 66224000

Registrační číslo: R 7/96

z 14.10.1996

 

 

Veřejný závazek

Co je naším posláním

Naše pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech - ve vlastním sociálním prostředí klienta - uživatele sociální služby.

Naší snahou je:

 • poskytovat sociální služby odborně tak, aby co nejvíce našich uživatelů mohlo co nejdéle prožít kvalitní život v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 • pomoci překlenout uživatelům i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
 • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, zapůjčením kompenzačních pomůcek přispět k jejich samostatnosti.


Pečovatelská služba je uživatelům poskytována pracovníky v sociálních službách s odpovídajícím odborným vzděláním.


Cíle pečovatelské služby

 

 • pomoc zabezpečit klientům kvalitní život ve stávajícím domácím prostředím bez nutnosti odejít do pobytového zařízení
 • pomoc klientům zajistit základní životní potřeby
 • podpora klientů v jejich soběstačnosti a samostatnosti
 • umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě
 • podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
 • podpora klientů pro zvýšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostechPro koho jsou naše služby určeny


Cílová skupina osob:

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se sluchovým postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby se zrakovým postižením
 • Senioři


Věková struktura cílové skupiny:

 • Dorost (16 - 18 let)
 • Mladí dospělí (19 - 26 let)
 • Dospělí (27 - 64 let)
 • Mladší senioři (65 - 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)Naše služby nejsou určeny pro

 • Osoby, jejichž stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osoby s akutní infekční nemocí


Žadatelé můžou být odmítnuti z důvodu naplněné kapacity zařízení, nebo pokud požadují služby, které neposkytujeme.


Principy poskytovaných služeb

Principy poskytovaných služeb zachycují a vyjadřují hodnoty, kterými se řídí všichni pracovníci zařízení při práci se zájemci a žadateli o službu a uživatelů našich služeb.
Principy, kterými se pracovníci řídí při výkonu práce, jsou zaznamenány v Etickém kodexu pracovníků.

Vycházíme z následujících principů:

 • uživatel má stejná práva a svobody jako ostatní občané
 • služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb, cílů a preferencí uživatelů
 • při poskytování služby musí být maximálně respektována lidská důstojnost
 • uživatel má právo na respekt vůči kulturním, náboženským, sexuálním a emočním potřebám
 • uživatel má právo na soukromí pro sebe, svůj majetek, své záležitosti
 • uživatel má právo na individuální přístup a osobní nezávislost
 • uživatel má právo na vlastní volbu a odpovědnost za činy
 • uživatel musí mít přístup k formálním postupům podávání stížností
 • služby jsou poskytovány jen v nezbytně nutné míře podpory a pomoci, aby byla zachována možnost dalšího rozvoje osobnosti uživatele a nevznikala tak závislost uživatele na službě
 • služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, své znalosti si pracovníci prohlubují při soustavném vzdělávání
 • při poskytování služeb spolupracuje zařízení s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními
 • služby jsou poskytovány pružně a jsou přizpůsobovány potřebám uživatelůKdy služby poskytujeme: od 6:00 – 22:00 / 7 dní v týdnu

Kde služby poskytujeme:

 • v domácím prostředí uživatelů
 • při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby, za soukromými zájmy, doprovázení zpět
 • na Rychnovsku a v blízkém okolí